Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1 Sklep internetowy Printar, dostępny pod adresem internetowym www.printar.pl, prowadzony jest przez Annę Kwiatkowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą IMAGINE DESIGN GROUP, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6551403990, REGON 120296460.

1.2 Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego Printar informującego o oferowanych produktach i cenach.

2. Warunki korzystania ze sklepu

2.1 Korzystanie ze sklepu internetowego Printar oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zasad w nim zawartych oraz ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

2.2 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep danych osobowych podanych podczas rejestracji w celach służących wywiązaniu się ze świadczonych usług, dostarczeniu zamówionych prac pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz wystawieniu dowodów księgowych.

2.3 Klient akceptując Regulamin oświadcza, iż został poinformowany o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych, jak również o prawie do żądania ich usunięcia.

2.4 Sklep internetowy Printar zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych związanych z danym Klientem za wyjątkiem sytuacji opisanych we właściwych przepisach prawa.

2.5 Ze Sklepu mogą korzystać osoby posiadające konto w sklepie Printar. Aby utworzyć konto, należy kliknąć w przycisk Zarejestruj na stronie głównej, a następnie wypełnić Formularz rejestracyjny.

2.6 Nieprzestrzeganie Regulaminu lub zakończenie współpracy skutkuje usunięciem konta ze sklepu Printar.

3. Kontakt ze sklepem

Adres Sprzedawcy: IMAGINE DESIGN GROUP,  ul. Radzikowskiego 100J/51, 31-315 Kraków

Adres e-mail Sprzedawcy: bok@printar.pl

Reklamacje: reklamacje@printar.pl

Numer telefonu Sprzedawcy: +48 530 295 188

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 50 1090 2590 0000 0001 3618 6127

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 16.00


4. Zamawianie produktów w sklepie

4.1 Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji plików elektronicznych przesłanych do zamówienia. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po przesłaniu plików do złożonego zlecenia i dokonaniu płatności.

4.2 Zamówienia w sklepie Printar można składać w godzinach 8.30 do 20.00 / 7 dni w tygodniu.

4.3 Standardowe zamówienia zawarte w cennikach w sklepie Printar zrealizujemy zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów. Termin nie uwzględnia czasu dostawy przez firmę kurierską (minimum +1 dzień).

4.4 Zlecenia na wykonanie prac niestandardowych będą ustalone indywidualnie z Klientem.

4.5 Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez sklep printar.pl plików elektronicznych dostarczonych przez Klienta. Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym.

4.6 Dla każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT zgodnie z danymi zawartymi w formularzu rejestracyjnym.

4.7 Koszty dostawy zamówionych produktów w jedno miejsce w Polsce pokrywa sklep printar.pl. W przypadku gdy wydruki danego zamówienia mają zostać wysłane pod więcej niż jeden adres w Polsce, wówczas wysyłka jest gratisowa tylko pod jeden z tych adresów, a pod kolejne adresy dodatkowo płatna.

4.8 Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem skutkuje przelewem zwrotnym całej kwoty na konto klienta pod warunkiem braku uruchomienia produkcji w sklepie. O uruchomieniu produkcji  Zlecenie w druku Klient jest informowany drogą elektroniczną. Po otrzymaniu informacji Zlecenie w druku anulowanie zlecenia nie będzie możliwe i kwota nie zostanie zwrócona. 

4.9 Zamówienia nieopłacone, nieprzekazane do realizacji, odrzucone i nie wznowione oraz starsze niż 60 dni będą automatycznie usuwane.

5. Materiały do druku

5.1 Sklep Printar nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Klienta. Sklep może odmówić drukowania materiałów zawierających treści niezgodne z prawem.

5.2 Sklep nie dokonuje merytorycznej korekty tekstów w materiałach przesłanych przez Klienta.

5.3 Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według Specyfikacji plików elektronicznych zamieszczonych w zakładce dolnej Jak przygotować projekt. Sklep printar.pl. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku spowodowane złym przygotowaniem materiału lub niezgodnym ze specyfikacją.

5.4 Korekty prac dokonywane przez sklep printar.pl. przesyłane są do Klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy, w tym przypadku, liczony jest od momentu otrzymania od Klienta akceptacji plików do druku.

5.5. Sklep Printar nie ponosi odpowiedzialności za pliki graficzne wgrane do systemu przez Klienta.

5.6 Sklep Printar nie archiwizuje plików graficznych. Pliki są usuwane po 60 dniach.

6. Reklamacje

6.1 Reklamacja uszkodzenia w transporcie przesyłki powinna być zgłoszona kurierowi w momencie odbioru towarów. Klient zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem przedstawiciela firmy spedycyjnej dostarczającej przesyłkę. O tym  fakcie należy powiadomić pisemnie. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane. O uznaniu reklamacji decyduje firma spedycyjna. Reklamacje do firm kurierskich z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczeniu usług i usług dodatkowych może składać wyłącznie sklep Printar. O uznaniu reklamacji decyduje firma spedycyjna.

6.2 Reklamacje dotyczące jakości druku przyjmowane droga mailową do 5 dni roboczych po zrealizowaniu zamówienia. Rozpatrzenie reklamacji trwa do 5 dni roboczych. W przypadku gdy reklamacja zostanie uznana, musi nastąpić zwrot pełnego nakładu zareklamowanego zamówienia.

6.3 Reklamacje w sprawie różnic w kolorze w stosunku do oczekiwań Klienta, będą uwzględniane, jeśli przed rozpoczęciem druku został dostarczony przez Klienta proof cyfrowy do sklepu Printar.

6.4 Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w ptk. 3 niniejszego Regulaminu.

7. Zakres odpowiedzialności sklepu internetowego Printar

7.1 Sklep Printar nie ponosi odpowiedzialności za:
a) wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści
b) wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez sklep internetową Printar
d) wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub błędy w treści
e) opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta
f) terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem Klienta, a systemem Dotpay
g) jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego udostępniania przez Klienta osobom trzecim informacji o jego koncie lub haśle
h) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Klienta niezależnie od przyczyny, która to spowodowała
i) skutki wynikłe z zaprzestania funkcjonowania lub likwidacji portalu
j) szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych Klienta przy zamawianiu produktów
k) szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów niezależnych od sklepu Printar

7.2 Dopuszcza się tolerancję cięcia o 1,5 mm wynikającą z błędu krajarki.

7.3 Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez sklep Printar na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę sklepu Printar.

8.2 W sytuacji uznania na mocy prawomocnego wyroku jednego lub więcej z postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
   
8.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

8.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.


© 2018 Printar. Wszelkie prawa zastrzeżone.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: callpage

Filename: views/kontakt_footer.php

Line Number: 73